Uzasadnienie rozstrzygnięć organów władzy publicznej jako wartość konstytucyjna
PDF

Słowa kluczowe

the Polish Constitution
justification of decisions
the National Council of the Judiciary
the President of the Republic of Poland
electoral commissions

Jak cytować

Roszkiewicz, J. (2021). Uzasadnienie rozstrzygnięć organów władzy publicznej jako wartość konstytucyjna. Przegląd Konstytucyjny, (3). Pobrano z https://www.przeglad.konstytucyjny.law.uj.edu.pl/article/view/972

Abstrakt

Justification of Public Authorities Decisions as a Constitutional Value
The subject of this article is the question whether the Constitution of the Republic of Poland of 1997 provides a norm that requires bodies of public authority to justify their decisions, and therefore whether the authority should prepare such justification only when required by an express provision of the statute. The first part of the article presents the arguments on the constitutional, not statutory, nature of the justification requirement. The second part of the article discusses the standard of justifications, based on the examples of resolutions of the National Council of the Judiciary, decisions of the President of the Republic of Poland, and decisions of state commissions in electoral matters.

PDF

Bibliografia

Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2017.

Fundacja Court Watch Polska, Skąd się biorą sędziowie? Raport z badania procesu selekcji kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie przez Krajową Radę Sądownictwa, vol. 1 (2014-2017), Toruń 2017 i vol. 2 (2018), Toruń 2019.

Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2020.

Kmieciak Z., Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 grudnia 2017 r., I OSK 857/17 - glosa, "Orzecznictwo Sądów Polskich" 2018, nr 5.

Kozłowski K., w: Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do art. 87-243, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.

Radajewski M., Pozbawienie orderu lub odznaczenia przez Prezydenta RP, "Forum Prawnicze" 2019, nr 2.

Tuleja P., w: Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1-86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.

Vachev V., Nawrot O., O standardach oceny kandydatów do pełnienia urzędu sędziego przez Krajową Radę Sądownictwa, "Przegląd Sejmowy" 2020, nr 5.

Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2008.

Wojtyczek K., Prezydent Rzeczypospolitej, w: Prawo konstytucyjne RP, red. P. Sarnecki, Warszawa 2014.