Rodzina jako wartość konstytucyjna
PDF

Słowa kluczowe

constitutional concept
family
marriage
parents
family benefits

Jak cytować

Stębelski, M. (2021). Rodzina jako wartość konstytucyjna. Przegląd Konstytucyjny, (3). Pobrano z https://www.przeglad.konstytucyjny.law.uj.edu.pl/article/view/970

Abstrakt

Family as a Constitutional Concept
Numerous constitutional references to "family" raise the question of how - at this level of sources of law - should we interpret this concept and what are the consequences of adopting a specific interpretation of the constitutional foundations of family law. It is explained that the constitutional model of the family is an expression of a specific axiological choice that prefers the model of social relations based on the marriage between woman and man,  and a stable and lasting community of parents and their children. The references to the jurisprudence of the Constitutional Tribunal show that the family is perceived as an important constitutional value. Its protection is meant to take measures to strengthen mutual relations between family members and to create conditions enabling them to exercise their mutual rights and obligations. It is therefore problematic for the legislator to use such definitions of the family which, in the process of their interpretation, identify it solely on the basis of the criterion of joint management or income community. The financial support of the family must take into account the principle of subsidiarity. Therefore, it cannot lead to the granting of public funds to communities in which the basic obligations of family members are not fulfilled.

PDF

Bibliografia

Andrzejewski M., Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej (dziecko-rodzina-państwo), Zakamycze 2003.

Andrzejewski M., Świadczenia socjalne a obowiązki alimentacyjne członków rodziny w świetle zasady pomocniczości, "Prawo i Zabezpieczenie Społeczne" 2019, nr 11.

Banaszak B., Zieliński M., Konstytucyjne i ustawowe pojęcie rodziny, "Monitor Prawniczy" 2014, nr 7.

Banaszkiewicz B., Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. O niektórych implikacjach art. 18 Konstytucji RP, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 2013, nr 3.

Borysiak W., w: Konstytucja RP. Komentarz, red. M. Safjan, L. Bosek, t. I, Warszawa 2016.

Bucoń P., Konstytucyjne podstawy wspierania rodziny przez władze publiczne w Polsce, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" 2019, nr 4.

Complak K., w: Komentarz. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, red. M. Haczkowska, Warszawa 2014.

Dobrowolski M., Status prawny rodziny w świetle nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, "Przegląd Sejmowy" 1999, nr 4.

Gapski M.P., Definicja pojęcia "rodzina" zawartego w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Glosa do wyroku NSA z dnia 14 lutego 2012 r., I OSK 1709/11, "Samorząd Terytorialny" 2017, nr 12.

Garlicki L., w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. I, red. L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016.

Girgis S., Anderson R.T., George R.P., What is Marriage? Man and Woman; A Defense, New York 2012.

Kowalski G., Ochrona dziecka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w: Ochrona dziecka w prawie publicznym, red. M. Bartnik, M. Bielecki, J. Parchomiuk, B. Uljasz, Tomaszów Lubelski - Lublin 2008.

Łętowska E., Woleński J., Instytucjonalizacja związków partnerskich a Konstytucja RP z 1997 r., "Państwo i Prawo" 2013, nr 6.

Mączyński A., Konstytucyjne i międzynarodowe uwarunkowania instytucjonalizacji związków homoseksualnych, w: Związki partnerskie. Debata na temat projektowanych zmian prawnych, red. M. Andrzejewski, Toruń 2013.

Mączyński A., Konstytucyjne podstawy prawa rodzinnego, w: Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, red. P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2012.

Puchta R., Ochrona rodziny i małżeństwa w Konstytucji RP, w: Minikomentarz dla Maksiprofesora. Księga jubileuszowa Profesora Leszka Garlickiego, red. M. Zubik, Warszawa 2017.

Rakoczy T., Wykładnia celowościowa pojęcia "rodzina". Glosa krytyczna do wyroku WSA w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2018, II SA/Sz 1199/17, "Forum Prawnicze" 2020, nr 2 (58).

Sobczyk P., Małżeństwo i rodzina w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego. Art. 18, 48, 71 Konstytucji RP, w: Matrimonium spes mundi. Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym, polskim i międzynarodowym. Księga pamiątkowa dedykowana ks. Prof. Ryszardowi Sztychmillerowi, red. T. Płoski, J. Krzywkowska, Olsztyn 2008.

Sterna-Zielińska K., Zakres semantyczny pojęcia "rodzina" w prawie polskim, "Krytyka Prawa" 2016, t. 8, nr 1.

Stębelski M., Elementy prawa rodzinnego w polskich regulacjach konstytucyjnych - między tradycją a nowoczesnością, w: Między tradycją a nowoczesnością. Prawo polskie w 100-lecie odzyskania niepodległości, red. Ł. Pisarczyk, Warszawa 2019.

Stębelski M., Jeszcze na temat art. 18 Konstytucji. Uwagi na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, "Zeszyty Prawnicze" 2021, 21.1.

Strus Z., Znaczenie artykułu 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, "Palestra" 2014, nr 9.

Szydło M., Instytucjonalizacja związków partnerskich w świetle art. 18 i 32 Konstytucji, "Zeszyty Prawnicze BAS" 2017, nr 4.

Tuleja P., w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. P. Tuleja, Warszawa 2019.

Zubik M., Podmioty konstytucyjnych wolności, praw i obowiązków, "Przegląd Legislacyjny" 2007, nr 2.

Zubik M., Pomocniczość. Zasada ustrojowa sprawiedliwej struktury społecznej oraz granica oczekiwań realizacji polityk państwa w rozstrzygnięciach Trybunału Konstytucyjnego, w: Minikomentarz dla Maksiprofesora. Księga jubileuszowa Profesora Leszka Garlickiego, red. M. Zubik, Warszawa 2017.