Pominięcie prawodawcze w procesie sądowego stosowania prawa. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 26 czerwca 2019 r., K 8/17
PDF

Słowa kluczowe

legislative omission
judicial application of the law
law-making interpretation
limits of interpretation

Jak cytować

Jabłońska, P. (2021). Pominięcie prawodawcze w procesie sądowego stosowania prawa. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 26 czerwca 2019 r., K 8/17. Przegląd Konstytucyjny, (2). Pobrano z https://www.przeglad.konstytucyjny.law.uj.edu.pl/article/view/845

Abstrakt

Legislative Omission in Judicial Process of Application of Law. Commentary on the Judgment of the Polish Constitutional Tribunal of 26 June 2019, Case No. K 8/17
This article presents a critical commentary on the judgment of the Polish Constitutional Tribunal concerning the constitutionality of Articles 523 Section 3, 521 Section 1, and 529 of the Polish Code of Criminal Procedure. In the  discussed ruling, the Constitutional Tribunal stated that challenged provisions have enabled courts to control the President's prerogative. Therefore, the Constitutional Tribunal judged that the aforementioned provisions are partially inconsistent with the Constitution of the Republic of Poland. In this gloss, three issues are discussed. First, a question concerning the admissibility of issuing the judgment in the commented case. According to the author, a lack of a proper subject of the review is the reason the Constitutional Tribunal should have discontinued the proceeding in the present case. Second, a question regarding the effects of the application of the commented judgment, declaring unconstitutionality due to legislative omission, on the judicial process of application of the law. In the author's opinion, a court (or another authority applying the law) may not supplement the legal system with the omitted content while implementing such judgments. Third, a problem of commented judgment's influence on the legal system. The author points out that the discussed ruling does not produce any changes in the Polish legal system.

PDF

Bibliografia

Florczak-Wątor M., Abolicja indywidualna a prawo łaski Prezydenta. Glosa do wyroku TK z dnia 17 lipca 2018 r., K 9/17, LEX/el. 2018.

Florczak-Wątor M., Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i ich skutki prawne, Poznań 2006.

Florczak-Wątor M., w: Konstytucja Rzeczypospolitej. Komentarz, red. P. Tuleja, Warszawa 2019.

Jabłońska P., Granice wykładni prokonstytucyjnej. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2012 r., III KK 137/12, "Przegląd Konstytucyjny" 2020, nr 1.

Jabłońska P., Wykładnia prokonstytucyjna w procesie sądowego stosowania prawa - przyczynek do dyskusji, "Przegląd Sądowy" (przyjęte do publikacji).

Jabłońska P., Zakres prezydenckiego prawa łaski. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 17.07.2018 r., K 9/17, "Przegląd Prawa Publicznego" 2020, nr 6.

Kustra A., Wznowienie postępowania w następstwie stwierdzenia niekonstytucyjności pominięcia prawodawczego, w: Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego w sferze stosowania prawa, red. M. Bernatt, J. Królikowski, M. Ziółkowski, Warszawa 2013.

Podkowik J., Charakter i skutki prawne wyroków stwierdzających niekonstytucyjność pominięcia prawodawczego, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2017, nr 2.

Radziewicz P., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2010 r., (sygn. akt IV CO 37/09), "Przegląd Sejmowy" 2011, nr 2.

Radziewicz P., w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. P. Tuleja, Warszawa 2019.

Trzciński J., Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lutego 2019 r., (sygn. akt II OSK 694/17), "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2019, nr 3.

Wiącek M., Stosowanie Konstytucji przez sądy administracyjne. Glosa do wyroku NSA z dnia 20 lutego 2019 r., II OSK 694/17, "Orzecznictwo Sądów Polskich" 2019, nr 9.

Wronkowska S., O swoistości wykładni konstytucji. Uwagi kolejne, "Przegląd Konstytucyjny" 2018, nr 1.

Zajadło J., Wykładnia wroga wobec Konstytucji, "Przegląd Konstytucyjny" 2018, nr 1.

Ziółkowski M., Stwierdzenie niekonstytucyjności pominięcia prawodawczego jako podstawa wznowienia postępowania cywilnego. Glosa do postanowienia SN z dnia 29 kwietnia 2010 r., IV CO 37/09, "Państwo i Prawo" 2011, nr 11.