Wpływ Konstytucji marcowej na kształtowanie się współczesnego organu kontroli państwowej w Polsce
PDF

Słowa kluczowe

March Constitution
Supreme Audit Office of Poland
independence of Supreme Audit Institution of Poland
Polish Constitution of 2 April 1997

Jak cytować

Serowaniec, M. (2021). Wpływ Konstytucji marcowej na kształtowanie się współczesnego organu kontroli państwowej w Polsce. Przegląd Konstytucyjny, (2). Pobrano z https://www.przeglad.konstytucyjny.law.uj.edu.pl/article/view/844

Abstrakt

Influence of the March Constitution on the Formation of the Modern Authority of State Control in Poland
The adoption of the Constitution of 17 March 1921 marked the beginning of an important stage in the development of modern state control in Poland. The March Constitution contributed to the separation of state control as a new function of the state, entrusted to an independent body, organised in the form of an office with elements of collegiality, independent from the Council of Ministers, but closely linked to the Sejm and working mainly for its needs. The aim of this article is not only to analyse the provisions of the March Constitution relating directly to the legal and organisational status of the Supreme Chamber of Control but also to show the role it played in the process of shaping the model of contemporary state control under the Polish Constitution of 2 April 1997.

PDF

Bibliografia

Banaszak B., Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Kraków 2004.

Bolikowska D., Najwyższa Izba Kontroli. Sto lat troski o państwo, Warszawa 2018.

Bolikowska D., Robaczyński W., Najwyższa Izba Kontroli. Tradycja i współczesność, Warszawa 2014.

Dobrowolski Z., Naczelne organy kontroli państwowej w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Ciągłość i zmiana. Studium porównawcze, Zielona Góra 2008.

Garlicki L., Narodziny i kształtowanie się kontroli w niepodległej Polsce, "Kontrola Państwowa" 1999, nr 2.

Jagielski J., Kompetencje Prezesa i Kolegium NIK - Izba w latach 1919-2013, "Kontrola Państwowa" 2014, numer jubileuszowy.

Katner W., Historia i współczesność najwyższego organu kontroli w Polsce, w: Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 1995.

Kustra A., Najwyższa Izba Kontroli, w: Prawo konstytucyjne, red. Z. Witkowski, A. Bień-Kacała, Toruń 2015.

Liszcz T., Status prawny pracowników Najwyższej Izby Kontroli, "Kontrola Państwowa" 2014, numer jubileuszowy.

Mazur J., Najwyższa Izba Kontroli na tle najwyższych organów kontroli innych państw, "Kontrola Państwowa" 2004, nr 1.

Mazur J., Nowa ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli, "Państwo i Prawo" 1995, z. 8.

Sarnecki P., Relacje Najwyższej Izby Kontroli z polskim parlamentem, "Kontrola Państwowa" 2014, numer jubileuszowy.

Serowaniec M., Konstytucyjne gwarancje niezależności najwyższych organów kontroli w państwach członkowskich UE, Toruń 2018.

Serowaniec M., The Polish Supreme Audit office in the light of international standards of organization and operation of state audit institutions, "Przegląd Konstytucyjny" 2019, nr 1.

Sokolewicz W., w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 3, red. L. Garlicki, Warszawa 2003.

Stębelski M., w: Konstytucja RP, tom II. Komentarz do art. 87-243, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.

Sylwestrzak A., Historia polskiej kontroli państwowej, "Kontrola Państwowa" 2019, numer jubileuszowy.

Sylwestrzak A., Najwyższa Izba Kontroli a Konstytucja, "Kontrola Państwowa" 1998, nr 1 (258).

Sylwestrzak A., Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 1997.

Sylwestrzak A., Najwyższa Izba Kontroli. Studium prawnoustrojowe, Warszawa 2006.

Witkowski Z., Pozycja ustrojowa i zadania NIK w okresie 80-lecia, "Kontrola Państwowa" 1999, nr 2.

Zięba-Załucka H., Najwyższa Izba Kontroli - kontynuacja konstytucyjnej roli czy nowe wyzwania, w: Minikomentarz dla Maksiprofesora. Księga jubileuszowa profesora Leszka Garlickiego, red. M. Zubik, Warszawa 2017.