Stosowanie Konstytucji marcowej w XXI wieku
PDF

Słowa kluczowe

March Constitution of 1921
application of the constitution
property rights
restitution of property
the principle of non-retroaction of law

Jak cytować

Wiącek, M. (2021). Stosowanie Konstytucji marcowej w XXI wieku. Przegląd Konstytucyjny, (2). Pobrano z https://www.przeglad.konstytucyjny.law.uj.edu.pl/article/view/843

Abstrakt

Application of the March Constitution in Twenty-First Century
The March Constitution of 1921, although it ceased to be in force several decades ago, is still applied in the jurisprudence of courts and the Constitutional Tribunal. It is not only used for historical interpretation but is also applied in cases where - in accordance with the principle of non-retroaction of the Constitution of 1997 and the tempus regit actum principle - there is a need to resolve a constitutional problem whose genesis dates back to the interwar period or the period of the People's Republic of Poland (1944-1952) when certain provisions of the March Constitution were in force. The article presents the types of cases adjudicated in the twenty-first century in which the courts and the  Constitutional Tribunal referred to the March Constitution.

PDF

Bibliografia

Antonowicz L., Tożsamość państwa polskiego w prawie międzynarodowym, "Państwo i Prawo" 1993, nr 10.

Brzozowski W., Problematyka wyznaniowa w Konstytucji marcowej, w: O istotę państwa w 90 rocznicę ustanowienia Konstytucji marcowej, "Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego" 2013, nr 1.

Ciepła H., Sarbiński R.M., Sobczyk-Sarbińska K., Roszczenia przysługujące byłym właścicielom tzw. gruntów warszawskich. Sposób ich dochodzenia w postępowaniu administracyjnym i sądowym, Warszawa 2013.

Filipowicz T., Krzywoń A., Wierzbowski M., Konkretyzacja celu użyteczności publicznej w świetle postanowień art. 7 ust. 2 dekretu o gruntach warszawskich, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2015, nr 3.

Florczak-Wątor M., Abolicja indywidualna a prawo łaski Prezydenta. Glosa do wyroku TK z dnia 17 lipca 2018 r., K 9/17, LEX/el. 2018.

Florjanowicz-Błachut P., Wiącek M., Glosa do uchwały NSA z 5 XI 2007, I OPS 2/07, "Państwo i Prawo" 2009, nr 3.

Gelberg L., Powstanie Polski Ludowej. Problemy prawa międzynarodowego, Warszawa 1970.

Jackowski M., Transformacja ustrojowa po 1989 roku a zmiany prawa, "Państwo i Prawo" 2004, nr 5.

Kaliński M., Glosa do wyroku NSA z 24 czerwca 2015 r., I OSK 2440/13, LEX/el. 2015.

Kociubiński P.T., Powojenne przekształcenia własnościowe w świetle Konstytucji, Warszawa 2013.

Kulesza J., Prawo łaski w świetle Konstytucji. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 17.7.2018, K 9/17, "Państwo i Prawo" 2020, nr 2.

Kwiecień R., Tożsamość i ciągłość prawnomiędzynarodowa państwa polskiego, "Państwo i Prawo" 1998, nr 8.

Laskowska M., Dostosowanie prawa do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku. Metody - procedury - praktyka, Warszawa 2010.

Nawrocki M., Prawne problemy odzyskania nieruchomości przejętych na podstawie dekretu z 6.09.1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, "Państwo i Prawo" 2016, nr 2.

Tuleja P., w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. P. Tuleja, Warszawa 2019.

Waniek D., Uwarunkowania prawno-polityczne i międzynarodowe wygaśnięcia Konkordatu z 1925 r. (próba odkłamania tezy o "bezprawnym i jednostronnym" zerwaniu Konkordatu przez "komunistyczny rząd" we wrześniu 1945 r.), w: Konkordat polski 1993, red. M. Winiarczyk-Kossakowska, C. Janik, P. Borecki, Warszawa 2019.

Wiącek M., Wpływ Konstytucji marcowej na treść i praktykę stosowania Konstytucji z 1997 r., "Państwo i Prawo" 2018, nr 11.

Wiącek M., Znaczenie stosowania Konstytucji marcowej w Polsce Ludowej dla orzecznictwa sądów i Trybunału Konstytucyjnego III RP, Warszawa 2012.

Wittlin J., Mienie zabużańskie. Realizacja prawa do rekompensaty, Warszawa 2019.

Zaradkiewicz K., O obowiązku zadośćuczynienia zabużanom czyli o problemie lojalności państwa i obywatela, w: Prawo a polityka, red. M. Zubik, Warszawa 2007.

Zubik M., Status prawny jednostki - między statyczną a dynamiczną interpretacją Konstytucji RP, w: Prawa stają się prawem. Status jednostki a tendencje rozwojowe prawa, red. M. Wyrzykowski, Warszawa 2006.