O udolności stanowienia ustawy zasadniczej. Rozważania w stulecie Konstytucji marcowej
PDF

Słowa kluczowe

constitution
legal culture
constitutionalism
political system
legal system
parliamentarism
state
law

Jak cytować

Zubik, M. (2021). O udolności stanowienia ustawy zasadniczej. Rozważania w stulecie Konstytucji marcowej. Przegląd Konstytucyjny, (2). Pobrano z https://www.przeglad.konstytucyjny.law.uj.edu.pl/article/view/842

Abstrakt

On the Efficiency of Adopting the Basic Law. Considerations on the Centenary of the March Constitution

The author presents reflections on the legislative work concerning the preparation and adoption of the Polish Constitution in 1921. The paper analyses the political situation and social conditions of Poland at that time. The author presents the norms of the March Constitution in comparison with the political solutions of other countries at that time. The Author refers to a publication from one hundred years ago and tries to point out that at that time the representatives of legal science were aware of the shortcomings of the system adopted in this constitution. The paper presents the main reasons that influenced the collapse of the state system adopted in the Constitution of 1921. It also tries to indicate the symbolic meaning of this constitution in present-day social life.

PDF

Bibliografia

Ankieta o Konstytucji z 17 marca 2021 r., red. W.L. Jaworski, Kraków 1924.

Cybichowski Z., Polskie prawo państwowe na tle uwag z dziedziny nauki o państwie i porównawczego prawa państwowego, t. 2, Warszawa 1933.

Dziadzio A., Między ideą a praktyką ustrojową: o drodze Austrii do sądu konstytucyjnego, "Forum Prawnicze" 2018, nr 3.

Gwiżdż A., Burżuazyjno-obszarnicza Konstytucja z 1921 roku w praktyce, Warszawa 1956.

Jamróz L., Ewolucja konstytucjonalizmu francuskiego (1789-1958). Rola republikańskiej tradycji konstytucyjnej, Białystok 2019.

Kulesza W., Wykładnia przepisów konstytucyjnych w II Rzeczypospolitej - po maju 1926 roku i przed, w: Wykładnia prawa, Konferencja Wydziałowa, Warszawa, dnia 27 lutego 2004 r.

Kumaniecki K.W., Zbiór najważniejszych dokumentów do powstania Państwa Polskiego, Kraków-Warszawa 1920.

Morabito M., Bourmaud D., Historia konstytucyjna i polityczna Francji (1789-1958), Białystok 1996.

O niepodległą i granice. Ku Rzeczypospolitej demokratycznej. Polska debata ustrojowa 1917-1921, opr. M. Jabłonkowski, W. Jakubowski, K. Jajecznik, Pułtusk-Warszawa 2014.

Pietrzak M., Konstytucja z 17 marca 1921 r. z perspektywy 80 lat, "Przegląd Sejmowy" 2001, nr 2.

Prace Komisji Konstytucyjnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej II Kadencji (1928-1930), wstęp, wybór i opracowanie M. Wojtacki, Warszawa 2013.

Rakowski M., System parlamentarno-gabinetowy do I wojny światowej, Warszawa 2016.

Sarnecki P., Konstytucja marcowa a rozwój konstytucjonalizmu polskiego, "Przegląd Sejmowy" 2001, nr 2.

Wiącek M., Znaczenie stosowania Konstytucji marcowej w Polsce Ludowej dla orzecznictwa sądów i Trybunału Konstytucyjnego III RP, Warszawa 2012.

Witos W., Czasy i ludzie, Tarnów 1926.

Wyszyński S., Przemiany moralno-religijne pod wpływem bezrobocia, "Ateneum Kapłańskie" 1937, t. 39 i 40.

Zubik M., Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Ideały a rzeczywistość - refleksje (nad Wisłą) w 70. rocznicę jej przyjęcia, w: Grundrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit - deutsch-polnische Perspektiven auf aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen, red. H. Glaser, B. Makowicz, M. Wyrzykowski, Wydawnictwo NOMOS-Verlag, w druku.

Zubik M., Status prawny jednostki - między statyczną a dynamiczną interpretacji Konstytucji RP, w: Prawa stają się prawem. Status jednostki a tendencje rozwojowe prawa, red. M. Wyrzykowski, Warszawa 2006.