Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 25 marca 2019 r., sygn. akt K 12/18 (wybór sędziów do składu Krajowej Rady Sądownictwa przez Sejm)
PDF

Słowa kluczowe

Trybunał Konstytucyjny
Krajowa Rada Sądownictwa (KRS)
niezależność sądów i sędziów
podział władzy

Jak cytować

Łukowiak, D. (2019). Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 25 marca 2019 r., sygn. akt K 12/18 (wybór sędziów do składu Krajowej Rady Sądownictwa przez Sejm). Przegląd Konstytucyjny, (3), 101–112. Pobrano z https://www.przeglad.konstytucyjny.law.uj.edu.pl/article/view/255

Abstrakt

The subject of the commentary is the recent judgment of the Constitutional Tribunal of Poland, in which the Tribunal opted for the admissibility of the election of judges to the National Council of the Judiciary (NSJ) by the parliament. The paper questions the validity of such a decision indicating that it does not correspond to the constitutional regulation of the composition of the NCJ and the standards worked out in the existing Tribunal jurisprudence and legal literature. The author makes a critical assessment of the changes adopted by the legislator as inconsistent with the constitutional principles of independence of courts and judges and the separation of powers.

PDF

Bibliografia

1. Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
2. Brzozowski W., Niezależność konstytucyjnego organu państwa i jej ochrona, Warszawa 2016.
3. Ereciński T., Pozycja ustrojowa Krajowej Rady Sądownictwa, w: Ius et lex. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Adama Strzembosza, red. A. Dębiński, A. Grześkowiak, K. Wiak, Lublin 2002.
4. Ereciński T., Rola rady sądownictwa w państwie demokratycznym, ?Przegląd Sądowy? 1994, nr 5.
5. Grajewski K., Krajowa Rada Sądownictwa w świetle przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. ? zagadnienia podstawowe, ?Krajowa Rada Sądownictwa? 2018, nr 1.
6. Grajewski K., Zmiany statusu prawnego Krajowej Rady Sądownictwa, w: Współczesne problemy sądownictwa w Republice Czeskiej i w Rzeczypospolitej Polskiej, red. Z. Witkowski, J. Jirásek, K. Skotnicki, M. Serowaniec, Toruń 2017.
7. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, t. 4, Warszawa 2005.
8. Krajowa Rada Sądownictwa. Komentarz LEX, red. A. Górski, Warszawa 2013.
9. Łukowiak D., Charakter prawny kadencji wybranych członków Krajowej Rady Sądownictwa (uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 5/17), ?Przegląd Legislacyjny? 2018, nr 2.
10. Piotrowski R., Sędziowie i granice władzy demokratycznej w świetle Konstytucji RP, ?Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny? 2018, z. 1.
11. Radajewski M., Glosa do wyroku TK z 20.06.2017 r., K 5/17, ?Państwo i Prawo? 2018, z. 3.
12. Sokolewicz W., Konstytucyjna regulacja władzy sądowniczej, w: Konstytucja, ustrój, system finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl, red. T. Dębowska-Romanowska, A. Jankiewicz, Warszawa 1999.
13. Tuleja P., Konstytucyjny status Krajowej Rady Sądownictwa, w: Krajowa Rada Sądownictwa. XX-lecie działalności, red. P. Tuleja, Warszawa 2010.
14. Zieliński A., O statusie prawnym Krajowej Rady Sądownictwa, ?Państwo i Prawo? 1993, z. 6.
15. Zubik M., O ?grzechach społecznych? przeciwko ustawie zasadniczej, ?Państwo i Prawo? 2018, z. 1.