Wyrażenie zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej ? model konstytucyjny i uwarunkowania jego realizacji
PDF

Słowa kluczowe

international agreement, ratification, large ratification, small ratification, legislative initiative, constitutional model

Jak cytować

Spryszak, K. (2019). Wyrażenie zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej ? model konstytucyjny i uwarunkowania jego realizacji. Przegląd Konstytucyjny, (3), 80–100. Pobrano z https://www.przeglad.konstytucyjny.law.uj.edu.pl/article/view/254

Abstrakt

Every political and legal system must have settled procedures for incurring international obligations, that is, besides indicating the authority responsible for signing international agreements, rules determining  who and when (in what mode) agrees to ratification and who carries out the act of ratification. Parliament's participation in ratifying or terminating international agreements, and in particular certain types of such agreements, falls within the standards of a democratic state organizing its system according to the principle of separation  of powers. It takes, depending on the will of the particular constitution-maker and legislator, various forms, but as such it is a common phenomenon in the countries of Western democracy, and also embraced by post-socialist states, called the states of the new democracy.

PDF

Bibliografia

1. Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2012.
2. Banaszak B., Ratyfikacja umowy międzynarodowej, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2009.
3. Czarny P., O niektórych problemach proceduralnych związanych z "wielką" i "dużą" ratyfikacją umów międzynarodowych, w: Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni, t. 3, Zagadnienia prawa konstytucyjnego, red. R.M. Czarny, K. Spryszak, Toruń 2012.
4. Dąbrowski M., Funkcje Trybunału Konstytucyjnego związane z hierarchiczną kontrolą konstytucyjności prawa, Olsztyn 2015.
5. Działocha K., Nota do art. 89, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. III, red. L. Garlicki, Warszawa 2008.
6. Granat M., Umarzanie postępowania przez Trybunał Konstytucyjny w przypadku prewencyjnej kontroli umów międzynarodowych, ?Gdańskie Studia Prawnicze? 2014, nr XXXI.
7. Jaskiernia J., Charakter prawny i funkcje Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP, ?Polski Przegląd Dyplomatyczny? 2004, nr 6.
8. Jaskiernia J., Konstrukcja art. 90 ust. 1 Konstytucji RP a problem określenia tzw. ?jądra suwerennościowego?, w: Dziesięć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, red. E. Gdulewicz, H. Zięba-Załucka, Rzeszów 2007.
9. Jaskiernia J., Prezydent RP, w: Konstytucyjny system władz publicznych, red. P. Chmielnicki, wyd. II, Warszawa 2010.
10. Jaskiernia J., Wielka, duża i mała ratyfikacja ? typy procedur wyrażenia zgody na ratyfikację przez Prezydenta umowy międzynarodowej w świetle Konstytucji RP, w: Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej: Księga jubileuszowa dedykowana Prof. Marii Kruk-Jarosz, red. J. Wawrzyniak, M. Laskowska, Warszawa 2009.
11. Jaskiernia J., Zasady demokratycznego państwa prawnego w sejmowym postępowaniu ustawodawczym, Warszawa 1999.
12. Kijowski M., Udział Sejmu i Senatu w ratyfikacji umów międzynarodowych (1919-2003), Rzeszów 2004.
13. Kwiecień R., Miejsce umów międzynarodowych w porządku prawnym państwa polskiego, Warszawa 2000.
14. Masternak-Kubiak M., w: Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, red. J. Boć, Wrocław 1998.
15. Masternak-Kubiak M., Przestrzeganie prawa międzynarodowego w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Kraków 2003.
16. Masternak-Kubiak M., Preisner A., Realizacja konstytucyjnego podziału kompetencji organów państwa w stosunkach zewnętrznych, w: Otwarcie Konstytucji RP na prawo międzynarodowe i procesy integracyjne, red. K. Wójtowicz, Warszawa 2006.
17. Opaliński B., Udział podmiotów władzy wykonawczej w ratyfikowaniu umów międzynarodowych, ?Ius Novum? 2014, nr specjalny.
18. Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. 6, Warszawa 2009.
19. Sokolewicz W., Ustawa ratyfikacyjna, w: Prawo międzynarodowe i prawo wspólnotowe w wewnętrznym porządku prawnym, red. M. Kruk, Warszawa 1997.
20. Szafarz R., Ustawa o umowach międzynarodowych a Konstytucja RP, w: Władza we współczesnym świecie. Doktryna ? prawo ? praktyka. Prace dedykowane Profesorowi Wojciechowi Sokolewiczowi na siedemdziesięciolecie urodzin, red. M. Kruk, J. Trzciński, J. Wawrzyniak, Warszawa 2002.
21. Szymański J., Instytucja ratyfikacji umów międzynarodowych i konsekwencje zmiany jej charakteru prawnego z perspektywy historycznej, ?Misceleana Historico-Iuridica? 2012, t. 11.
22. Wasilewski A., ?Mała konstytucja? a umowy międzynarodowe, w: ?Mała konstytucja? w procesie przemian ustrojowych w Polsce, red. M. Kruk, Warszawa 1993.
23. Wasilewski T., Stosunek wzajemny: porządek międzynarodowy, prawo międzynarodowe, europejskie prawo wspólnotowe, prawo krajowe, Toruń 2004.
24. Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000.
25. Wyrozumska A., Formy zapewnienia skuteczności prawu międzynarodowemu w porządku krajowym, w: Prawo międzynarodowe i prawo wspólnotowe w wewnętrznym porządku prawnym, red. M. Kruk, Warszawa 1997.
26. Wójtowicz K., Prawo międzynarodowe w systemie źródeł prawa RP, Nałęczów 2000.