Ocena prawna projektu zmiany art. 72 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przedstawionego przez Prezydenta RP
PDF

Słowa kluczowe

Constitution
amendment
adoption
same-sex couples

Jak cytować

Michałkiewicz-Kądziela, E. (2022). Ocena prawna projektu zmiany art. 72 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przedstawionego przez Prezydenta RP. Przegląd Konstytucyjny, (4). Pobrano z https://www.przeglad.konstytucyjny.law.uj.edu.pl/article/view/1019

Abstrakt

 On 6 July 2020 the President of the Republic of Poland submitted a bill to amend the Constitution of the Republic of Poland. The draft amendment envisaged the introduction of a provision to the current fundamental law which would raise the following rules to the level of a systemic principle: a child may be adopted only for his benefit, and only spouses may adopt a child jointly. Moreover, it would  prevent same-sex cohabitants from adopting a child.
This paper focuses on the legal assessment of the proposed amendment to Article 72 of the Polish Constitution. Its purpose is to indicate whether the provisions of this amendment may become part of the Polish Constitution and whether they are consistent with international regulations binding on Poland.

PDF

Bibliografia

Banaszak B., Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.

Banaszak B., Prawne znaczenie Preambuły do Konstytucji RP z 1997 roku, w: Dookoła Wojtek... Księga pamiątkowa poświęcona Doktorowi Arturowi Wojciechowi Preisnerowi, red. R. Balicki, M. Jabłoński, Wrocław 2018.

Bisztyga A., Wojtczak D., Teoretyczne i komparatystyczne uwagi o trybie zmiany konstytucji i jej preambuły, w: Dookoła Wojtek... Księga pamiątkowa poświęcona Doktorowi Arturowi Wojciechowi Preisnerowi, red. R. Balicki, M. Jabłoński, Wrocław 2018.

Chmaj M., Równość wobec prawa i zakaz dyskryminacji, w: Konstytucyjne wolności i prawa w Polsce. Zasady ogólne, t. I, red. M. Chmaj, Kraków 2002.

Chmielarz A., Funkcja prawna konstytucji na przykładzie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2011.

Gajda J., w: Komentarz do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, red. K. Pietrzykowski, LEGALIS 2020.

Garlicki L., O powołaniu naszych czasów do uchwalenia konstytucji, < https://ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/news/67433/files/wystapienie_profesora_lecha_garlickiego.pdf >, dostęp: 30 kwietnia 2021 r.

Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2014.

Garlicki L., Wolności i prawa jednostki w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, w: Pięć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Materiały z konferencji na Zamku Królewskim w Warszawie 17 października 2002, red. H. Jerzmański, Warszawa 2002.

Haak H., w: Pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka ,stosunki między rodzicami a dziećmi, przysposobienie). Komentarz do art. 61(7)-127 KRO oraz związanych z nim regulacji KPC, red. H. Haak, A. Haak-Trzuskawka, LEGALIS 2020.

Holewińska-Łapińska E., w: System Prawa Prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, t. 12, Warszawa 2011.

Jagielski M., Konstytucyjna regulacja materii społecznych i gospodarczych, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2014, t. XXXI.

Księżak P., w: Komentarz do kodeksu cywilnego, red. L.L.M. Osajda, LEGALIS 2020.

Laskowska M., Sokolewicz W., W obliczu proponowanych zmian w Konstytucji, w: Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, red. W. Czapliński, Warszawa 2006.

Łętowska E., Woleński J., Instytucjonalizacja związków partnerskich a Konstytucja RP z 1997 r., "Państwo i Prawo 2013", nr 6.

Piechowiak M., Służebność państwa wobec człowieka i jego praw jako naczelna idea Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. - osiągnięcie czy zadanie?, "Przegląd Sejmowy" 2007, nr 4 (81).

Roznai Y., Unconstitutional Constitutional Amendments: A study of the Nature and Limits of Constitutional Amendment Powers, Londyn 2014.

Smyczyński T., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2012.

Stojanowska W., Dobro dziecka w aspekcie sprawowanej nad nim władzy rodzicielskiej, "Studia nad Rodziną UKSW" 2000, nr 1 (6).

Trzciński J., Rzeczpospolita Polska dobrem wspólnym wszystkich obywateli, "Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny" 2018, z. 1, r. LXXX.