Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
  • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.

Wytyczne dla autorów

Standardy

Objętość tekstów nie powinna przekraczać: artykuły – 60.000 znaków, artykuły recenzyjne – 20.000 znaków, glosy – 15.000 znaków, inne (materiały źródłowe, omówienia orzeczeń) – 40.000 znaków. Do materiałów należy dołączyć tytuł w j. polskim i angielskim, informacje o autorze wraz afiliacją, adresem e-mail i numerem telefonu autora/autorów. Do artykułów i glos należy dołączyć również streszczenie w j. polskim i angielskim (1500-2000 znaków). Tekst należy zgłosić przez stronę Przeglądu Konstytucyjnego.

Szczegółowe wytyczne dla autorów znajdują się w załączonym niżej dokumencie.

POBIERZ PDF

Zasady recenzji

Tekst podlega ocenie recenzenta wyznaczonego z grona Komitetu Redakcyjnego oraz recenzenta spoza Komitetu. Wątpliwości dotyczące recenzowanych tekstów rozstrzyga Komitet Redakcyjny. Nie podlegają recenzji noty i sprawozdania z konferencji. Na stronie internetowej Przeglądu Konstytucyjnego publikujemy formularz recenzji, deklarację recenzenta o niewystępowaniu konfliktu interesów, informacje o polityce prywatności oraz wskazówki redakcyjne dla autorów: przeglad.konstytucyjny.law.uj.edu.pl

Informacje o przeciwdziałaniu ghostwriting i guest authorship

Redakcja wprowadza procedury zapobiegające zjawiskom ghostwriting i guest authorship. Ustalenie przez Komitet Redakcyjny, że osoba, która wniosła istotny wkład w powstanie publikacji, została pominięta jako jej autor lub jej rola została niezasadnie zminimalizowana, będzie wiązać się z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających, towarzystw naukowych, stowarzyszeń zarządzających prawami autorskimi). Podobna procedura będzie stosowana w przypadku stwierdzenia, że autorstwo publikacji zostało przypisane osobie, która nie jest autorem tekstu.

Studia i artykuły

Zasady domyślne

Polityka prywatności

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.