Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
  • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.

Wytyczne dla autorów

Standardy

Objętość tekstów nie powinna przekraczać: artykuły – 60.000 znaków, artykuły recenzyjne – 20.000 znaków, glosy – 15.000 znaków, inne (materiały źródłowe, omówienia orzeczeń) – 40.000 znaków. Do materiałów należy dołączyć tytuł w j. polskim i angielskim, informacje o autorze wraz afiliacją, adresem e-mail i numerem telefonu autora/autorów. Do artykułów i glos należy dołączyć również streszczenie w j. polskim i angielskim (1500-2000 znaków). Tekst zapisany w pliku edytowalnym (doc, rtf) prosimy przesłać na adres: przeglad-konstytucyjny@uj.edu.pl

Szczegółowe wytyczne dla autorów znajdują się w załączonym niżej dokumencie.

POBIERZ PDF

Zasady recenzji

Tekst podlega ocenie recenzenta wyznaczonego z grona Komitetu Redakcyjnego oraz recenzenta spoza Komitetu. Wątpliwości dotyczące recenzowanych tekstów rozstrzyga Komitet Redakcyjny. Nie podlegają recenzji noty i sprawozdania z konferencji. Na stronie internetowej Przeglądu Konstytucyjnego publikujemy formularz recenzji, deklarację recenzenta o niewystępowaniu konfliktu interesów, informacje o polityce prywatności oraz wskazówki redakcyjne dla autorów: przeglad.konstytucyjny.law.uj.edu.pl

Informacje o przeciwdziałaniu ghostwriting i guest authorship

Redakcja wprowadza procedury zapobiegające zjawiskom ghostwriting i guest authorship. Ustalenie przez Komitet Redakcyjny, że osoba, która wniosła istotny wkład w powstanie publikacji, została pominięta jako jej autor lub jej rola została niezasadnie zminimalizowana, będzie wiązać się z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających, towarzystw naukowych, stowarzyszeń zarządzających prawami autorskimi). Podobna procedura będzie stosowana w przypadku stwierdzenia, że autorstwo publikacji zostało przypisane osobie, która nie jest autorem tekstu.